ເມຍກຳລັງລົງໃນຫ້ອງນ້ຳ ຂີ່ເຄື່ອງສັ່ນສະເທືອນຢູ່ບ່ອນນັ່ງຫ້ອງນ້ຳ