ວັນຄຣິສມາດເປັນເວລາສໍາລັບການໃຫ້, ສະນັ້ນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ cock ໃຫຍ່ຂອງທ່ານ