ວັນຄົບຮອບພິເສດ, ບໍ່ມີວິທີທີ່ດີກວ່າທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງ