ພັນລະຍາແລະຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມມ່ວນໃນທ້າຍອາທິດຫນຶ່ງໃນເວລາທີ່ເດັກນ້ອຍບໍ່ຢູ່