ເມຍຂອງຂ້ອຍກຳລັງຖ່າຍຮູບກ້ອງ ແລະເອົາມືເປົ່າລົມໃຫ້ແຊບ